Conditions with similar symptoms of vitiligo

Symptoms of vitiligo are often related to other disease and  vitiligo similar conditions.Vitiligo Similar Conditions

Vitiligo is also associated with some other diseases. Some of these diseases include:

  • Hyper thyroidism
  • Addison’s disease
  • Pernicious Anaemia
  • Stress
  • Alopecia areta
  • Sun burn
  • Uveitis
  • Birthmark
  • Achalasia
  • Stiff person syndrome